• 23 Şubat 2024 07:48

Abdest nasıl alınır? Namaz abdesti alınışı Diyanet bilgisi! Abdest alma sırası, duaları ve farzları…

Byadmin

Eyl 11, 2023
Abdest nasıl alınır? Namaz abdesti alınışı Diyanet bilgisi! Abdest alma sırası, duaları ve farzları...

Abdest, İslam’ın temizlik ve ibadet prensiplerinden biridir. Namaz kılmadan önce ve bazı ibadetleri yerine getirebilmek için alınması gereken bir temizliktir. Abdest alırken sırasıyla eller, ağız, burun, yüz, kollar, baş ve ayaklar yıkanır. Abdest nasıl alınır sorusu, dini vecibelerini yerine getirmeye yeni başlayan ya da bilgilerini tazelemek isteyen kişiler tarafından yanıt aramaktadır. Abdest alış şeklinde kadın ve erkek arasında belirgin bir fark bulunmamaktadır. Ancak abdestin alınış sırası, farzları ve sünnetleri hakkında bilgi sahibi olmak, bu ibadeti doğru bir şekilde yerine getirmek için önemlidir. 

ABDEST NASIL ALINIR? NAMAZ ÖNCESİ ABDEST ALINIŞI

Niyet Etmek: Her ibadette olduğu gibi abdest alırken de niyet etmek gerekir. “Namaz kılmak için abdest alıyorum” ya da “Abdest almaya niyet ettim” gibi içten bir niyetle başlanır.
Elleri Yıkamak: Abdeste başlarken eller, bileklere kadar üç defa yıkanır.
Ağza Su Vermek: Sağ elle ağıza üç defa su alınır ve ağız iyice çalkalanır.
Burna Su Çekmek: Sağ elle buruna üç defa su çekilir ve sol elle su burundan dışarı atılır.
Yüzü Yıkamak: Alından çene altına, kulaktan kulak arkasına kadar olan yüz bölgesi üç defa yıkanır.
Kolları Yıkamak: Sağ kol dirsekle birlikte üç defa yıkanır. Daha sonra aynı işlem sol kol için tekrarlanır.
Başı Meshetmek: Islak ellerle başın dörtte biri meshedilir. Başın önce ön kısmı, sonra arka kısmı meshedilir.
Kulakları Meshetmek: İki elin işaret parmaklarıyla kulakların içi, baş parmaklarıyla da kulakların dışı meshedilir.
Ayakları Yıkamak: Sağ ayağın parmak araları dahil olmak üzere, topuktan yukarısı üç defa yıkanır. Aynı işlem sol ayak için de tekrarlanır.

Abdest nasıl alınır Namaz abdesti alınışı Diyanet bilgisi Abdest alma sırası, duaları ve farzları...
NAMAZ ABDESTİ ALINIŞI (DETAYLI ABDEST ALINIŞ ŞEKLİ)

1) Niyet

Abdest almadan önce Müslüman, abdest için niyet alır: Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya. Abdest bozulmadığı müddetçe bu niyet esas olarak alınır.

2) Ellerin yıkanması

“Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim” Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır. Parmakların arası iyice ovalanır. Bilek de dahil olmak üzere iyice temizlenilir. Eller yıkanırken okunacak dua: Elhamdulillâhillezî ce’alel-mâe tahûren ve ce’alel-İslâme nûran. Anlamı: Suyu temizleyici, İslâm’ı da nur kılan Allah’a hamdolsun.

3) Ağızın yıkanması

Eller temizlendikten sonra, Müslüman 3 kez ağzına su getirir, ağız içini temizler. Ağıza su getirilmeden önce okunacak dua: Allâhümme! Esgınî min havzı nebiyyike ke’sen lâ ezme’u ba’dehû ebedâ. Anlamı: Ey Rabb’im, bana Peygamberinin (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) havzından bir kâse içir, ondan sonra hiç susamayayım.

4) Buruna su verilmesi

Ağız temizlendikten sonra, Müslüman burnuna üç kez su verir, genizlere kadar su çekilmesi gerekir. Buruna su verilmeden önce okunacak dua: Allâhümme Erihnî raihatel Cenneti verzugnî min neîmihâ vela türıhnî raihaten naar. Anlamı: Allah’ım! Bana Cennetin kokusunu nasip et ve Cennet nimetleriyle rızıklandır. Cehennem kokusunu bana nasip etme

5) Yüzün üç kez temizlenmesi

Buruna üç kez su verildikten sonra, yüz 3 kez yıkanır. Okunacak dua: Allâhümme! Beyyıd vechîy binûrike yevme tebyeddu vücûhun ve tesveddu vücûh. Anlamı: Ey Rabb’im! Nice yüzlerin beyaz, nice yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nurunla beyaz kıl, nurlandır.

Abdest nasıl alınır Namaz abdesti alınışı Diyanet bilgisi Abdest alma sırası, duaları ve farzları...6) Sağ kolun yıkanması

Üç kez yüz yıkandıktan sonra sağ kol istenirse üç kez yıkanır, isterinirse dirseklere kadar su tutularak temizlenir. Okunacak dua: Allâhümme! A’tınîy kitâbîy bi-yemînî ve hâsibnîy hısâben yesîra. Anlamı: : “Allâhümme! A’tınîy kitâbîy bi-yemînî ve hâsibnîy hısâben yesîra.” Anlamı: “Ey Rabb’im! Kitabımı sağ elime ver ve hesabımı kolay gör.

7) Sol kolun yıkanması

Sağ kol gibi, sol kol da aynı şekilde temizlenir. Okunacak dua: Allâhümme! Lâ tu’tınî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tuhâsibnî hısâben şedîdâ. Anlamı: Ey Rabb’im! Kitabımı sol elime verme, arkamdan da verme ve hesabımı zorlaştırma.

 8) Başın mesh edilmesi

Sol kol yıkandıktan sonra sağ el suya tutulur, el avucu başın tam ortasına konulur, öne doğru el iner. Okunacak dua: Allâhümme! Ğaşşinî bi rahmetike ve enzil ’aleyye min berakâtike. Anlamı: llah’ım! Beni rahmetinle sar, üzerime bereketinden indir.

9) Kulakların temizlenmesi

Baş mesh edildikten sonra, eller temizlenir ve kulak içi ve kulak arkası temizlenir. Okunacak dua: Allâhümmec’alnî minel-lezîne yestemi’ûnel – kavle fe yettebi’ûne ahsenehû. Anlamı: Ey Rabb’im! Beni sözü dinleyip de ona en güzel şekilde tabi olanlardan kıl.

Abdest nasıl alınır Namaz abdesti alınışı Diyanet bilgisi Abdest alma sırası, duaları ve farzları...10) Boyun temizlenmesi

Kulaklar temizlendikten sonra eller temizlenir, baş parmak harici 4 parmak (her iki el için geçerli) ters olarak boyun arkasına sürülür. Okunacak dua: Allâhümme a’tık rakabetî minen-nâr. Vahfazni minesselasili vel ağlâl. Anlamı: Ey Rabb’im! Benim boynumu ateş esaretinden, cehennem zincirleri ve bukalarından muhafaza et.

11) Sağ ayağın temizlenmesi

Boyun temizlendikten sonra sağ ayak temizlenir, ayak parmakları arası ovalanır. Okunacak dua: Allâhümme! Sebbit kademeyye ‘alas-sıratı yevme tezillü fîhil-akdâm. Anlamı: Ey Rabb’im! Nice ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl.

12) Sol ayağın temizlenmesi

Sağ ayağın temizlenmesi aynı şekilde sol ayak da temizlenir. Okunacak dua: Allâhümme’c-alli sa’yî meşkûren ve zenbî mağfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len tebûre. Anlamı: Ey Rabb’im! Bana râzı olduğun bir çalışma ver, günahımı bağışla, makbul bir amel ve zarar etmeyen bir ticâret nasîb et.

ABDEST ALIRKEN OKUNMASI GEREKEN DUALAR VE SURELER

Abdest alırken her aşamada okunması sünnet olan dualar vardır. Örneğin, niyet ettikten sonra “Bismillahirrahmanirrahim” demek sünnettir.

Abdest aldıktan sonra Müslümanların okuyacağı dua: Allâhümmecalnî minettevvabine vecalnî minel mütedahhirîn vecalnî min ibadikessalihîn. Vecealnî minellezine la *havfün aleyhim velahüm yahzenûn. SübhânekAllâhümme vebihamdike Eşhedüenla ilahe illa ente vahdeke lâ şerikeleke ve enne Muhammeden abdüke ve rasûlüke. Estağfiruke veetübü ileyke.

Anlamı: Allah’ım beni çok tövbe edenlerden kıl ve çok temizlenenlerden kıl ve salih kullarından eyle. Kıyamet gününde üzerinde korku olmayan ve mahzun olmayanlardan eyle. Allah’ım, Sen’i bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana hamd ederim. Şahadet ederim ki Sen’den başka ilah yoktur. Sen’in şerikin de (ortağın) yoktur. Yine şahadet ederim ki Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Sen’in kulun ve rasulündür. Sen’den mağfiret talep ederim ve Sana tövbe ederim.

[embedded content]ABDESTİN FARZLARI VE SÜNNETLERİ 

Abdestin farzları ve sünnetleri, İslam dininin temizlik prensiplerinden biri olan abdesti doğru bir şekilde alabilmek için bilinmesi gereken hususlardır. Abdestin sünnetlerini yerine getirerek alınan abdest, kişiyi daha fazla sevaba kavuşturur ve abdestin faziletine erişmeyi sağlar. Ancak abdestin farzları yerine getirilmediği zaman abdest geçerli olmaz ve namaz kılınamaz. Abdestin farzları ve sünnetleri şu şekildedir:

Abdestin Farzları:
Yüzünü yıkamak: Alından çene altına, kulaktan kulak arkasına kadar olan yüz bölgesini yıkamak.
Elleri (kolları) dirsekle beraber yıkamak: Sağ ve sol kol, dirsekleri dahil olacak şekilde yıkanır.
Başı meshetmek: Başın dörtte birini meshetmek.
Ayakları topukla beraber yıkamak: Sağ ve sol ayağı topuk kemiklerini de içine alarak yıkamak.

Abdestin Sünnetleri:
Besmele çekmek: Abdeste başlarken “Bismillahirrahmanirrahim” demek.
Elleri bileklere kadar üç defa yıkamak: Abdeste başlarken.
Ağza üç defa su verip çalkalamak.
Burna üç defa su çekip çıkarmak.
Her organı üçer defa yıkamak: Yani yüzü, kolları ve ayakları üçer defa yıkamak.
Misvak kullanmak: Ağız temizliği için.
Başın dörtte birinden fazlasını meshetmek.
Kulakları meshetmek: Başın meshinden sonra kulakların içini ve dışını meshetmek.
Abdesti belirli bir sıra ile almak: Yukarıda belirtildiği şekilde bir sırayı takip etmek.
Muvâlât (ard arda yapmak) ile abdest almak: Yani bir organı yıkadıktan sonra diğer organa geçerken fazla ara vermeden abdesti tamamlamak.
Abdest tamamlandıktan sonra dua etmek: Örneğin, “Eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü” demek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

şirinevler escort beylikdüzü escort avcılar escort esenyurt escort kayaşehir escort halkalı escort ataköy escort istanbul escort bakırköy escort bahçelievler escort bahçeşehir escort başakşehir escort merter escort gaziosmanpaşa escort sultangazi escort şişli escort kurtuluş escort çapa escort şirinevler escort beylikdüzü escort avcılar escort esenyurt escort kayaşehir escort halkalı escort ataköy escort istanbul escort bakırköy escort bahçelievler escort bahçeşehir escort başakşehir escort merter escort gaziosmanpaşa escort sultangazi escort şişli escort kurtuluş escort çapa escort şirinevler escort beylikdüzü escort avcılar escort esenyurt escort kurtuluş escort halkalı escort ataköy escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort beylikdüzü escort avcılar escort esenyurt escort avcılar escort istanbul escort beylikdüzü escort avcılar escort esenyurt escort istanbul escort istanbul escort beylikdüzü escort avcılar escort esenyurt escort avcılar escort istanbul escort beylikdüzü escort avcılar escort esenyurt escort istanbul escort istanbul escort beylikdüzü escort avcılar escort esenyurt escort avcılar escort istanbul escort beylikdüzü escort avcılar escort esenyurt escort izmir escort beylikdüzü escort esenyurt escort esenyurt escort istanbul escort beylikdüzü escort esenyurt escort beylikdüzü escort esenyurt escort beylikdüzü escort esenyurt escort buca escort denizli escort çiğli escort istanbul escort Anadolu Yakası Escort denizli escort çekmeköy escort